Освітні програми кафедри

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» 

ОПП "Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв",

ОС "Бакалавр"

Освітньо-професійна програма «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»

ENGINEERING OF FOOD AND BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTIONS

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

галузі знань 13 Механічна інженерія

кваліфікація: бакалавр з галузевого машинобудування  

Сучасна харчова, фармацевтична та біотехнологічна промисловість є високотехнологічними галузями економіки країни і фахівці з якісною технічною освітою, обізнаних у питаннях інжинірингу, завжди затребувані та мають високооплачувані посади у цих сферах діяльності.

Мета освітньої програми – підготовка фахівців з комп'ютерно-інформаційних засобів дослідження і проектування технологічних систем, технічного сервісу обладнання для виробництва харчової та біотехнологічної продукції шляхом перетворень органічної сировини, матеріалів під впливом фізико-хімічних, біологічних, термічних та інших способів оброблення.

Спеціалісти з інжинірингу визначають політику підприємства з цілого комплексу організаційно-технічних питань, зокрема щодо створення нового обладнання та технологічних комплексів, проектування та компонування технологічних ліній, їх монтажу, виконання налагоджувальних робіт, експлуатації та сервісного обслуговування.

Під час навчання здобувачі, цієї перспективної спеціальності, набувають загальні компетентності що надає їм здатність застосовувати інформаційні та комп'ютерні технології, використовувати інженерні знання у практичних ситуаціях, навчатися і оволодівати сучасними знаннями та технологіями, працювати самостійно та у складі команди.

В процесі вивчення професійних дисциплін студенти розширюють свої знання та навики по застосуванню сучасних аналітичних методів та комп'ютерних програмних засобів для розв'язування інженерних завдань, визначенню техніко-економічної ефективності впровадження нових зразків технологічного обладнання, систем мехатроніки та робототехніки, використанню інноваційного потенціалу у проектних розробках на засадах комерційної та економічної діяльності, забезпеченню ефективної роботи на підприємствах систем управління якістю. 

Практична підготовка здобувачів проходить на провідних підприємствах - партнерах інституту. В теперішній час запроваджується дуальна форма освіти - старшокурсники поєднують навчання та стажування на підприємствах, де набувають практичних навичок в умовах реального виробництва.

Фахівці даної професії гарантовано працевлаштовані та успішно будують свою кар'єру у компаніях та організаціях, де працюють на посадах головних технічних менеджерів, керівників проектів, фахівців з технічного дизайну та проектування, конструкторів, спеціалістів з комп'ютерних систем автоматизованого проектування та інженерного аналізу, інженерів-механіків, науково-технічних співробітників, професіоналів з аудиту технічних систем.


      Аргументи на користь навчання за спеціальністю «Галузеве машинобудування» з ОП «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв» Навчально-науковому інженерно-технічному інституті Національного університету харчових технологій:

      Серед професій, які згодом можуть опанувати студенти, що навчаються за спеціалізацією «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв», можна виділити:

   

Перелік обов'язкових дисциплін, які вивчають здобувачі освіти ОП  «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»:

Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія» 

ОПП "Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки",

ОС "Бакалавр"

Освітньо-професійна програма «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки»

Computer Technologies of Packaging Design and Production

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія

галузі знань 18 Виробництво та технології

кваліфікація: бакалавр видавництва та поліграфії  

Дизайн упаковки і якість її виготовлення суттєво впливають на рішення споживачів щодо придбання відповідної продукції. Ця галузь поліграфії, динамічно розвиваючись, постійно потребує фахівців, обізнаних у комп’ютерних технологіях дизайну та виготовлення упаковки.

Освітня програма «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки»  за освітнім ступенем «Бакалавр» має за мету підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави, здатних на високому професійному рівні розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері видавництва та поліграфії, зокрема розроблення та дизайну пакування, що характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

Об’єкти вивчення та діяльності: друковані та електронні видання, паковання, мультимедійні інформаційні продукти та інші види виробів видавництва й поліграфії; процеси оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації; виготовлення та розповсюдження виробів видавництва й поліграфії. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері видавництва та поліграфії, що характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

Освітньо-професійна програма реалізується упродовж 4 років (8 семестрів), тривалістю 240 кредитів і має дисципліни циклів загальної та професійну підготовки.

Навчання за освітньою програмою «Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки» спрямоване на конструювання і виготовлення упаковки для продукції харчової та фармацевтичної промисловостей, яка надасть необхідну інформацію про продукцію, забезпечить збереження її належної якості та підвищить конкурентоспроможність на ринку. Підготовку фахівців зосереджено на питаннях дизайну упаковки, її художньо-поліграфічного оформлення та нанесення необхідної інформації; створення нових видів упаковки з новітніх матеріалів та їх комбінацій; обґрунтування вибору упаковки з урахуванням специфіки продукції, яка пакується. Також, вирішуючи завдання, які стоять перед сучасним поліграфічним виробництвом, випускники здатні підбирати і розраховувати необхідну кількість матеріалів для виготовлення накладу, аналізувати витратні матеріали на безпечність, технологічність, відповідність вимогам ергономіки, технічної естетики; вибирати технологічне устаткування для реалізації технології відтворення інформації, визначати основні технічні параметри паковання; розробляти технологічне забезпечення процесів виготовлення видавничо-поліграфічної продукції тощо.

Дисциплін гуманітарно-економічної підготовки дозволяють майбутньому фахівцю планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку; на високому рівні забезпечувати професійну комунікацію українською та іноземною мовами; критично аналізувати та оцінювати інноваційні розробки. Серед таких дисциплін - історія державності та культури України, іноземна мова за професійним спрямуванням, фізична культура і спорт, психологія взаємовідносин, світова та національна культурна спадщина, культура професійного мовлення, господарське та трудове право, маркетинг, startup: від ідеї до успіху, професійна етика та медіація, риторика, психологія успішності, основи бізнесу.

Фахові знання основних правил і законів композиції, методик комп’ютерного дизайну поліграфічної продукції, властивостей основних і допоміжних матеріалів поліграфічного виробництва, типових технологічних процесів галузі, а також уміння розробляти упаковку, організовувати і забезпечувати процес її виготовлення, поліграфічного оформлення з урахуванням стандартів якості виробництва дає можливість випускникам НУХТ, які навчаються за освітньою програмою «Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки», реалізувати себе і побудувати успішну кар’єру на підприємствах видавничо-поліграфічної промисловості, пакувальної індустрії на посадах техніка-технолога, лаборанта, фахівця з видавничо-поліграфічного виробництва, фахівця з компʼютерної графіки (дизайну), інженера з технічного нагляду, інспектора з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань, помічника керівника підприємства або виробничого підрозділу, дизайнера-виконавця графічних робіт, дизайнера-виконавця паковання, виконавця художньо-оформлювальних робіт, колориста, контролера у поліграфічному виробництві, робітників, що обслуговують друкарські машини на підприємствах та в організаціях різних видів діяльності та форм власності, зокрема на керівних та інженерних посадах.

Програма передбачає участь здобувачів освіти у міжнародній кредитній мобільності, стажування на іноземних підприємствах, в освітніх та наукових закладах, участь у міжнародних виставках, конференціях тощо. Мобільність здобувачів відбувається як у закладах-партнерах Університету в Румунії, Іспанії, Німеччині, Хорватії, Польщі, Молдові, Болгарії та інших країнах, так і за ініціативи здобувача у інших закладах багатьох країн. Абсолютна більшість закордонних мобільностей відбувається за рахунок міжнародних європейських проектів та грантів або за рахунок приймаючої сторони.

Основна підготовка фахівців за освітньою програмою здійснюється на базі кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв. 
Термін навчання для денної та заочної форм навчання - 1 рік 4 місяці.

      Аргументи на користь навчання за спеціальністю «Видавництво та поліграфія» зі ОП «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки» Навчально-науковому інженерно-технічного інституту в Національному університеті харчових технологій:

      Серед професій, які згодом можуть опанувати студенти, що навчаються за спеціалізацією «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки», можна виділити:

   

     Перелік обов'язкових дисциплін, які вивчають здобувачі освіти ОП  «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки»:

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» 

ОПП "Інжиніринг харчових виробництв",

ОС "Магістр"

Освітньо-професійна програма «Інжиніринг харчових виробництв»

Engineering of Food Production

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

галузі знань 13 Механічна інженерія

кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування  

Сучасне виробництво харчових продуктів, як великої потужності, так і міні-підприємства, гостро потребує  кваліфікованих фахівців, обізнаних у питаннях інжинірингу. Такі спеціалісти визначають політику підприємства з цілого комплексу організаційно-технічних питань, зокрема щодо проектування відповідних цехів, компонування технологічних ліній, їх монтажу, виконання пусконалагоджувальних робіт, експлуатації та сервісного обслуговування обладнання. Цим питанням, як і створенню нового та модернізації наявного обладнання і технологічних комплексів, обґрунтуванню раціональних режимів роботи устаткування, створенню сучасних наукоємних технологій, впровадженню й забезпеченню ефективної роботи на підприємствах систем управління якістю приділена основна увага в освітній програмі «Інжиніринг харчових виробництв».

Під час навчання здобувачі набувають навички виконання розрахунків матеріальних та теплових балансів, кінематичних розрахунків обладнання, розрахунків на міцність, підбору та компонування обладнання згідно з технологічною схемою, визначення параметрів процесів, за якими здійснюється керування, проектування технологічного обладнання. 

Під час навчання здобувачі проходять практичну підготовку на провідних підприємствах харчової промисловості, серед яких ПрАТ  «Оболонь», ПАТ «Київхліб», ПАТ «Вімм-Білль-Данн», ТОВ «Глобино»,  ТОВ «Пирятинський делікатес». У комплексі це дає можливість самостійно приймати технічні рішення, розв’язуючи проблеми організації або підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості.

Перевагами наших випускників є отримані ґрунтовні знання і набуті вміння та практичні навички в питаннях інжинірингу, а саме: знання сутності та закономірностей перебігу технологічних процесів та перетворень сировини, основних і допоміжних матеріалів у відповідних технологіях під впливом фізико-хімічних, біологічних, термічних та інших способів оброблення; будови та принципу роботи основного технологічного обладнання підприємств галузі, методик розрахунку його основних технологічних, конструктивних та інших параметрів; сучасних методів проектування; вміння організовувати виготовлення якісної, безпечної, конкурентоспроможної харчової продукції, використовувати сучасні методи і засоби проектування технологічного обладнання. Обґрунтування раціональних режимів його роботи дають можливість випускникам успішно будувати свою кар’єру на підприємствах харчової промисловості, науково-дослідних та проектно-конструкторських установах.       Перевагами наших випускників є отримані ґрунтовні знання і набуті вміння та практичні навички в питаннях інжинірингу, а саме:

- цифрове 3D прототипування та моделювання (CAD);

- дослідження гідродинамічних та теплових процесів (CFD);

- інтегрований інженерний аналіз конструкцій (CAE);

- управління виготовленням засобами з ЧПУ (CAM);

- 3D технології принтування (3D printing);

- дизайн виробів та візуалізація (3ds Max);

- управлення даними об'єкта (PDM);

- менеджмент життєвого циклу виробу (PLM);

- логістика фінансових та матеріальних потоків (ERP);


   

Перелік обов'язкових дисциплін, які вивчають здобувачі освіти ОП  «Інжиніринг харчових виробництв»:

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» 

ОПП "Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв",

ОС "Магістр"

Освітньо-професійна програма «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»

Engineering of Pharmaceutical and Biotechnological Productions

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

галузі знань 13 Механічна інженерія

кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування  

Виробництво лікарських засобів та продукції мікробіологічного синтезу потребує кваліфікованих, вищого технічного рівня підготовки фахівців з інжинірингу.

Під інжинірингом мається на увазі галузь науки, яка розглядає весь життєвий цикл обладнання – машин і апаратів, агрегатів, потокових ліній та технологічних комплексів, починаючи з маркетингових досліджень та їх проектування, етапів виготовлення, випробування, монтажу, експлуатації та технічного сервісу і закінчуючи утилізацією.

Освітня програма «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»  за освітнім ступенем «Магістр» має за мету підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави, здатних на високому професійному рівні розв’язувати складні завдання у організаційно-технологічній, проектно-технологічній, організаційно-управлінській, виробничій системах функціонування підприємств фармацевтичної та біотехнологічної промисловостей, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Оригінальність освітньої програми полягає у наданні здобувачам компетенцій, які враховують специфіку діяльності, законодавство, стандарти та технічні умови фармацевтичної та біотехнологічної галузі.

Об’єкти вивчання та діяльності: Системний інжиніринг зі створення інноваційних технічних об’єктів галузевого машинобудування та їх експлуатації на фармацевтичних та біотехнологічних підприємствах, що включає:

-      Машини, обладнання, комплекси, поточні лінії виробництва, методи та технології і засоби їхнього проектування, дослідження, виготовлення, експлуатації та утилізації;

-      Процеси, обладнання, технологія та організація виробництва;

-      Засоби і методи випробовування та контролювання якості продукції;

-    Системи технічної документації, метрології та стандартизації.

Освітня програма орієнтована на професійно-практичну підготовку здобувачів вищої освіти з механічної інженерії, прийняття ними ефективних наукових та практичних рішень в галузі створення та експлуатації сучасного технологічного обладнання та автоматизованих ліній фармацевтичних та біотехнологічних виробництв, спрямована на розв’язання актуальних задач і проблем в галузі механічної інженерії.

Освітньо-професійна програма реалізується упродовж 3-х семестрів, тривалістю 90 кредитів і має дисципліни у відповідних циклах, які забезпечують загальну та професійну підготовку.

Освітня програма магістра передбачає поглиблену практичну підготовку для проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних комп’ютерних технологій та наукових методик.

Під час підготовки фахівців за освітньою програмою «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» велику увагу зосереджено на питаннях проектування відповідних технологічних ліній, цехів і підприємств, створення нового та модернізації наявного обладнання, осучаснення технологічних комплексів, їх монтажу в пусконалагоджувальних роботах, експлуатації та сервісного обслуговування. Окремо й кардинально розглядаються проблеми обґрунтування раціональних режимів роботи устаткування, створення сучасних наукоємних технологій, забезпечення створення і реалізації на підприємствах систем управління якістю та безпечністю продукції, у тому числі за принципами GMP та FDA, здійснення внутрішніх аудитів та самоінспекцій, валідації технологічних процесів, атестації персоналу, обладнання.

Під час навчання здобувачі проходять практичну підготовку на провідних підприємствах галузі, серед яких ПАТ «Фармак», «Київмедпрепарат» і «Фармацевтична фірма «Дарниця», Новофарм-Біосинтез, Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод. У комплексі це дає можливість самостійно приймати технічні рішення, розв’язуючи проблеми організації або підвищення ефективності діяльності підприємств фармацевтичної та біотехнологічної промисловостей.

Перевагами наших випускників є отримані ґрунтовні знання і набуті вміння та практичні навички. Так, випускник отримують знання сутності та закономірностей перебігу технологічних процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв та перетворень сировини, основних і допоміжних матеріалів у відповідних технологіях під впливом фізико-хімічних, біологічних, термічних та інших способів оброблення; будови та принципу роботи основного технологічного обладнання підприємств галузі, методик розрахунку його основних технологічних, конструктивних та інших параметрів; сучасних методів проектування; CALS в галузевому машинобудуванні, вимог GMP щодо організації виробництва, приміщень, обладнання, персоналу; порядку проведення і правил сертифікації, а також вміння організовувати виготовлення якісної, безпечної, ефективної конкурентоспроможної продукції фармацевтичних та біотехнологічних виробництв, використовувати сучасні методи і засоби проектування технологічного обладнання.

Дисциплін гуманітарно-економічної підготовки дозволяють майбутньому фахівцю планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку використовувати сучасні методи і технології наукового спілкування українською та іноземною мовами; критично аналізувати та оцінювати сучасні наукові досягнення. Серед таких дисциплін - управління проектами, іноземна мова для інженерії, чинники успішного працевлаштування, брендинг, рекламний менеджмент, інновацiйне пiдприємництво та управлiння стартап проектами, філософія сучасного пізнання, Україна в європейському цивілізаційному вимірі, лідерство & teambuilding, психологія управління та конфліктологія, друга іноземна мова, стратегія сталого розвитку. Частину із цих дисциплін здобувач обирає самостійно.

Програма передбачає участь здобувачів освіти у міжнародній кредитній мобільності, стажуванню на іноземних підприємствах, освітніх та наукових закладах, участь у міжнародних виставках, конференціях тощо. Мобільність здобувачів відбувається як у закладах-партнерах Університету у Румунії, Іспанії, Німеччині, Хорватії, Польщі, Молдові, Болгарії та інших країнах, так і за ініціативи здобувача у інших закладах багатьох країн. Абсолютна більшість закордонних мобільностей відбувається за рахунок міжнародних європейських проектів та грантів або за рахунок приймаючої сторони.

Опанування фаху за цією освітньою програмою надає можливість випускникам успішно будувати кар’єру на підприємствах фармацевтичної та біотехнологічної промисловостей, науково-дослідних та проектно-конструкторських установах, закладах освіти.

Компетентності магістра із інжинірингу фармацевтичних та біотехнологічних виробництв забезпечуються успішне працевлаштування на таких посадах:

-    Керівники підприємств, установ та організацій

-    Головні фахівці – керівники та технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості

-    Начальники та майстри виробничих дільниць та підрозділів у промисловості

-    Керівні працівники апарату центральних органів державної влади

-    Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання

-    Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання

-    Головні фахівці - керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

-    Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

-    Керівники проектів та програм

-    Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості та в оптовій і роздрібній торгівлі

-    Наукові співробітники (фармація та суміжні галузі)

-    Інженери-механіки

-    Наукові співробітники (фармація)

-    Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

-    Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності.

-    та багато інших.

Основна підготовка фахівців за освітньою програмою здійснюється на базі кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв. 


Контакти:

Е-mail: kafedra.mahfv@gmail.com

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/MAFFP.NUFT 

Гарант освітньої програми – доцент Губеня Олексій Олександрович, e-mail: gubena@meta.ua Перелік обов'язкових дисциплін, які вивчають здобувачі освіти ОП  «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»:

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» 

ОПП "Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв",

ОС "Магістр"

Освітньо-професійна програма «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв»

Engineering of Printing and Packaging Productions

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

галузі знань 13 Механічна інженерія

кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування  

Дизайн поліграфічної продукції, зокрема, упаковки, і якість її виготовлення суттєво впливають на рішення споживачів щодо придбання відповідної продукції. Виробництво і оформлення упаковки, як галузь поліграфії, динамічно розвиваючись, постійно потребує фахівців із інжинірингу.

Інжиніринг – це комплекс послуг, які охоплюють весь життєвий цикл обладнання – машин і апаратів, агрегатів, потокових ліній та технологічних комплексів, – починаючи з маркетингових досліджень та проектування, етапів виготовлення, випробування, монтажу, експлуатації та технічного сервісу і закінчуючи утилізацією.

Освітня програма «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв»  за освітнім ступенем «Магістр» має за мету підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави, здатних на високому професійному рівні розв’язувати складні завдання у організаційно-технологічній, проектно-технологічній, організаційно-управлінській, виробничій системах функціонування підприємств поліграфічної та пакувальної галузей, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Об’єкти вивчання та діяльності. Системний інжиніринг зі створення інноваційних технічних об’єктів галузевого машинобудування та їх експлуатації, що включає:

- Машини, обладнання, комплекси, потокові лінії виробництва, методи та технології і засоби їхнього проектування, дослідження, виготовлення, експлуатації та утилізації;

-  Процеси, обладнання, технологія та організація виробництва;

-  Засоби і методи випробовування та контролювання якості продукції;

-  Системи технічної документації, метрології та стандартизації.

Освітня програма орієнтована на професійно-практичну підготовку здобувачів вищої освіти з механічної інженерії, прийняття ними ефективних наукових та практичних рішень в галузі розроблення технічного і технологічного забезпечення процесів виготовлення видавничо-поліграфічної продукції, проектування автоматизованих ліній поліграфічних і пакувальних виробництв, проектування і виготовлення паковань для харчової, фармацевтичної та біотехнологічної промисловостей з урахуванням специфіки продукції та їх художньо-поліграфічного оформлення, спрямована на розв’язання актуальних задач і проблем.

Освітньо-професійна програма реалізується упродовж 3-х семестрів, тривалістю 90 кредитів і має дисципліни у відповідних циклах, які забезпечують загальну та професійну підготовку.

Освітня програма магістра передбачає поглиблену практичну підготовку для проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних комп’ютерних технологій та наукових методик.


Термін навчання для денної та заочної форм навчання - 1 рік 4 місяці.

      Аргументи на користь навчання за спеціальністю «Галузеве машинобудування» зі ОП «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв» Навчально-науковому інженерно-технічному інституті в Національному університеті харчових технологій:

    Серед професій, які згодом можуть опанувати студенти, що навчаються за спеціалізацією «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв», можна виділити:

   

     Перелік обов'язкових дисциплін, які вивчають здобувачі освіти ОП  «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв»:

Привіт👋  А ти хочеш диплом одразу за трьома спеціальностями😍

Тоді тобі до нас!