Аспірантура та докторантура

Загальні відомості

Відділ докторантури і аспірантури НУХТ

Обсяги державного замовлення підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру

Обсяги державного замовлення підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру

Наказ МОН України від 12 січня 2017р. № 40

«Про затвердження вимог до оформлення дисертації»

ПОСТАНОВА КМУ від 17 листопада 2021р. № 1197 

Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів

ПОСТАНОВА КМУ від 23 березня 2016р. № 261 

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

ПОСТАНОВА КМУ від 12 січня 2022р. №44

Про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вчеої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження наукового ступеня доктора філософії

ПОЛОЖЕННЯ про пiдготовку здобувачiв освiтньо-наукового ступеня доктора фiлософiї та наукового ступеня доктора наук у Нацiональному унiверситетi харчових технологiй

ПОЛОЖЕННЯ про педагогiчну практику здобувачiв освiтньо-наукового ступеня доктора фiлософiї у Нацiональному унiверситетi харчових технологiй

Педагогічна практика аспірантів

Педагогічна практика є обов’язковою складовою освітньо-наукової програми «Харчові технології» підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня вищої освіти «доктор філософії» за спеціальністю 181 «Харчові технології».

Отримання під час практики теоретичних знань та практичних навичок спрямоване на формування загальнопрофесійних, загальнокультурних і педагогічних компетентностей. Здобувачі у ході педагогічної практики мають змогу проявити свій творчий потенціал, готовність до саморозвитку, здатність генерувати нові ідеї й методичні підходи до їх реалізації, оволодівають навичками формування навчального матеріалу, читання лекцій, проведення практичних та лабораторних занять, формують готовність до викладання у профільних закладах вищої освіти, вдосконалюють уміння представляти навчальний матеріал в усній, письмовій формі і цифровому форматі для різних контингентів здобувачів.

Педагогічна практика здобувачів проводиться відповідно до «Положення про педагогічну практику здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії у НУХТ», затвердженого наказом №147 від 20 жовтня 2021р.


Зміст практики визначається керівником практики з урахуванням наукових і навчально- методичних інтересів. Графік практики затверджується завідувачем кафедри. Програма практики складаються за шаблоном.

У процесі проходження педагогічної практики здобувач здійснює підготовку й проведення занять, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій:

Заняття, проведені здобувачем, повинні проходити за присутності керівника практики, або викладача, призначеного завідувачем кафедри.

Вступ до аспірантури та докторантури

Правила прийому за ступенем доктора філософії Національного університету харчових технологій

Правила прийому за ступенем доктора наук Національного університету харчових технологій

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до аспірантури

Перелік документів для вступу

Анкета вступника

Вимоги до мотиваційного листа

Докторанти

(У поточному навчальному році докторанти на кафедрі відсутні)

Аспіранти (PhD)