Про кафедру

 Кафедра машини і апарати харчових та фармацевтичних виробництв НУХТ

Кафедра здійснює підготовку фахівців з галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітніми ступенями: «бакалавр» - за освітньо-професійною програмою «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»; «магістр» - за освітньо-професійними програмами «Інжиніринг харчових виробництв» (спеціалізації - «Обладнання бродильних виробництв»; «Обладнання хлібопекарських виробництв»; «Обладнання виробництв з перероблення м'яса та молока»); «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»; «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв» і «доктор філософії» - за освітньо-науковою програмою «Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв».

Також кафедра здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» з галузі знань 18 Виробництво та технології спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки».

Навчальні дисципліни, які викладаються викладачами кафедри, спрямовані на формування компетентностей з машинобудування і технології виготовлення виробів, засвоєння комп'ютерних технологій при проектуванні і виконанні розрахунків, ознайомлення з будовою і принципом роботи технологічного обладнання, методами його ефективної експлуатації; дизайн упаковки та організацію виробництва видавничо-поліграфічної продукції. Оновлений перелік дисциплін відповідає сучасним програмам провідних світових ЗВО спорідненого профілю. У зв'язку з цим кафедрою розроблено навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, тільки протягом останніх років опубліковано близька ста методичних рекомендацій для забезпечення ними здобувачів усіх форм навчання.

Викладачі кафедри читають лекції, ведуть практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Обладнання харчових виробництв», «Інжиніринг хімічних виробництв», «Інжиніринг біопроцесів. Модуль 2» , «САПР», «Наука про матеріали», «Інжиніринг хімічних виробництв» для технологічних спеціальностей: «Біотехнологіїта біоінженерія», «Харчові технології та інженерія», «Хімічні технології та інженерія», а також «Basics of computer aided design», «Designing of Hotel and Restaurant Industry Sites», «Equipment of Hotel and Restaurant Industry» для спеціальності «Готельно-ресторанна справа». У 2021-2022 н.р. у НУХТ започаткована підготовка здобувачів з міждисциплінарної програми «LEAN-виробництво харчової продукції», і викладачі кафедри є її співрозробниками.

У навчальному процесі використовуються спеціалізовані лабораторії бродильного та молокопереробного виробництв, м'ясопереробної й хлібопекарської промисловості, фармацевтичної та мікробіологічної промисловості, видавничо-поліграфічної та пакувальної галузі з представленими у них діючими зразками обладнання.

На кафедрі працює три навчальних комп'ютерних класи на базі сучасних персональних комп'ютерів. У навчальній та науковій роботі здобувачі використовують програми AutoCAD, Inventor, Creo Parametric для створення тривимірних моделей обладнання та виконання інженерних розрахунків; систему моделювання двовимірних крайових задач механіки суцільних середовищ Nastran; програмний комплекс AutoDesk CFD - для моделювання течії рідин. У комп'ютерних класах використовується програмне забезпечення для демонстрації викладачем прикладів виконання завдань здобувачами.

На кафедрі здійснюється підготовка за освітньо-науковою програмою «Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв» за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. У 2021 році за цією програмою успішно відбувся перший захист дисертаційної роботи.

За роки існування кафедра підготувала близько 9300 фахівців для харчової, фармацевтичної, видавничо-поліграфічної галузей, значна частина яких працює на керівних та інженерних посадах у промисловості.

НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ ХАРЧОВИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ МАЄ РЯД ІСТОТНИХ ПЕРЕВАГ, ОСНОВНІ З НИХ:

НАШІ ВИПУСКНИКИ ЗАЙМАЮТЬ ТАКІ ПОСАДИ

Випускники кафедри МАХФВ є фахівцями актуальної на сьогодні спеціалізації із розроблення і впровадження систем інжинірингу, без яких відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги щодо якості та безпечності харчових продуктів» не можлива діяльність кожного переробного підприємства.

Наші випускники здобувши знання за освітньою програмою «Інжиніринг харчових виробництв» та міждисциплінарною освітньо-науковою програмою «Lean-виробництво харчової продукції» займають посади в різноманітних організаціях та установах: